top of page

PRIVACY VERKLARING
GAUCHOS NEDERLAND bv

Gauchos Nederland bv en de aaneengesloten restaurants respecteren de privacy van hun gasten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een policy geformuleerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de website van Gauchos Nederland bv en toepassingen die worden uitgevoerd

op smartphones, tablets en andere mobiele apparaten ( "apps").

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht

op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (beheerder) is Gauchos Nederland bv - Marshallstraat 72 -1931 WZ Egmond aan Zee met KvK-nummer: 33185193 Amsterdam.

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens

Alleen die persoonsgegevens van gasten van Gauchos Nederland bv en haar aangesloten Gauchos restaurants worden verzameld, die zich in het verleden hebben aangemeld of zich in de toekomst gaan aanmelden via onze website, via het maken van een reservering of anderszins, om onze nieuwsbrief VRIENDEN VAN GAUCHOS te ontvangen.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatie zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Gauchos Nederland bv verwerkt alleen uw naam en e-mailadres.

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Op onze website kunnen ook links staan naar derden, zoals Facebook, Instagram, Tripadvisor, Resengo, IENS e.d. Raadpleeg svp de Privacy Verklaring van deze partijen om te weten hoe dee met persoonsgegevens omgaan. 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het onderhouden van een goede relatie met u als gast, zoals het toesturen van de Vrienden van Gauchos nieuwsbrief, tips over evenementen bij en in Gauchos restaurants en enquetes met vragen over onze service.

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of het wissen van zijn persoonsgegevens of beperkingen van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@gauchos.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodige met 2 maande worden verlengd.

Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkenen wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen vertrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze Privacy Verklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

er vindt door ons geen overdracht van gegevens plaats aan derden, tenzij hiervoor expliciete toestemming is gevraagd of wanneer het wettelijk verplicht is dit te doen.

Artikel 8 - Bewaartermijn

De door ons verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze Privacy Verklaring is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van Amsterdam

(de vestigingsplaats van de beheerder) is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens waneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen of meer  informatie, kunt u zich richten tot de Directie van Gauchos Nederland bv via info@gauchos.nl of via het contactformulier op de website.

Deze Privacy Verklaring van Gauchos Nederland bv is van toepassing vanaf de datum van de ingang van de Verordening.

 

Gauchos_Gras.png
bottom of page